Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6808691
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Protokoły sesji Rady Miejskiej » 2013 r. » Protokół Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nowem z 26.06.2013 r. Wersja do druku

Protokół Nr XXXV/13

 sesji Rady Miejskiej w Nowem

w dniu 26 czerwca 2013 roku

od godz.1500-1920

 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Nowem (sala posiedzeń).

 

XXXV sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem Marek Słomiński, który jednocześnie przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza wraz ze współpracownikami, przybyłych na sesję gości w osobach Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Świeciu, przedstawicieli Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień oraz sołtysów.

 

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczy 14 członków Rady (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Murawska), co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje.

 

Sekretarzem obrad Przewodniczący wyznaczył radnego Sławomira Jopka.

Sesję protokołowała Joanna Szaga.

 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu XXXIV sesji został on jednomyślnie przyjęty bez odczytywania.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński - poinformował, że chętni do zabrania głosu
w punkcie wolne wnioski i zapytania mogą zapisać się do głosu w przerwie,
u sekretarza obrad.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali zmodyfikowany porządek obrad, a następnie odczytał proponowany porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji:

    a) powitanie,

    b) stwierdzenie quorum,

    c) wyznaczenie sekretarza obrad,

    d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

    e) przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

3. Składanie wniosków i interpelacji.

4. Informacja o sytuacji w rolnictwie (ARiMR Świecie, KPODR Minikowo, Gmina Nowe).

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok wraz
z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

a) przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

d) dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej),

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012.

6. Sprawozdanie Komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

7. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska 

     i Rolnictwa z przeprowadzonej lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg

    w gminie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza (skarga z dnia 6 maja 2013 r., nr  w Dzienniku

  Podawczym 3084/13),

- udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza (skarga z dnia 6 maja 2013 r., nr w Dzienniku

  Podawczym 3087/13),

- udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza (skarga z dnia 14 maja 2013 r. nr w Dzienniku

  Podawczym 3222/13),

- rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (wezwanie z dnia 15 maja 2013 r., nr

  w Dzienniku Podawczym 3249/13),

- zobowiązania do zawarcia umowy,

- zmieniająca budżet gminy Nowe na rok 2013.

9. Udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 31 maja 2013 r. (nr w Dzienniku Podawczym 3507/13).

10. Informacja o stanie przygotowania Gminy Nowe do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

   13. Zakończenie sesji.

 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono propozycji zmian ani zastrzeżeń.

 

Adn.2 / Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

Burmistrz Nowego Czesław Woliński poinformował, że między sesjami prowadzone były następujące działania:

29.05.2013 – Otwarto procedurę przetargową na wywóz śmieci z terenu gminy Nowe na okres 6 miesięcy. Złożono dwie oferty (oferta PUM Sp. z o.o. w Nowem i oferta PUM Sp. z o.o. z Grudziądza).

31.05. – 02.06.2013 – trwały Dni Nowego.

03.06.2013 – Burmistrz Nowego wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili mieszkankę gminy i złożyli życzenia z okazji 101 urodzin Jubilatki.

04.06.2013 – W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się prezentacja wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach oceny skuteczności wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w której uczestniczył Zastępca Burmistrza.

W tym samym dniu Burmistrz Nowego podpisał umowę z Firmą Projektowo – Wykonawczą „Obiekt” Gabriela Sala na wykonanie ulicy Jana Pawła II. Termin realizacji  15.08.2013 rok. Kwota poprzetargowa brutto 148 721,42 PLN (kwota kosztorysowa 237 886, 23 PLN). 

05.06.2013 – Odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem. Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na to stanowisko.

06.06.2013 – Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich na wykonanie ulicy Hallera, termin wykonania 15.08.2013 rok. Kwota po przetargu 223 684, 73 PLN, wg kosztorysu 366 354, 86 PLN.

07.06.2013 – Odbyło się podsumowanie inwestycji Rewitalizacji Rynku i kamienic. Burmistrz Nowego dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej P. Markiem Słomińskim oraz wykonawcą P. Mariuszem Ziemerem. W uroczystości wzięło udział wielu gości, w tym senator Andrzej  Kobiak oraz posłowie Janusz Dzięcioł i Jarosław Katulski.

09.06.2013 – Udział Burmistrza w uroczystości jubileuszu 50-lecia prezbiteratu ks. Proboszcza Józefa Talkowskiego.

12.06.2013 – Zastępca Burmistrza wziął udział w finale konkursu Polskie Zamki Gotyckie w Malborku.
III miejsce zajęła Paulina Maryniak.

15.06.2013 – W Gniewie odbył się Turniej Gmin Nowe - Gniew. Były to zawody wędkarskie, brydżowe, szachowe i strażackie, mecze piłki siatkowej, mecz piłki nożnej.

17.06.2013 – Ustanowiono służebność przesyłu gazu na rzecz PGNiG w związku z budową hali sportowej – w obecności notariusza w Świeciu podpisano umowę między Starostwem, a Urzędem Gminy w Nowem. 

18.06 – 20.06.2013 – Udział Burmistrza w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

19.06.2013 – Podpisanie dwóch umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć:

1) „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Nowe” – 15 tys. PLN.

2) „Graj w kolory - zrób dla ziemi coś dobrego, oddziel suche od mokrego” – 10 tys. PLN.

20.06.2013 – Na stadionie miejskim w Grudziądzu wraz z Prezydentem Grudziądza P. Robertem Malinowskim otwarcie Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Nowe, Grudziądz i Świecie są współorganizatorami tych mistrzostw.

21.06.2013  Na zaproszenie dowództwa Burmistrz wziął udział w obchodach Święta Batalionu
8 Brygady Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu.

24.06.2013 – Udział w Gali Finałowej Konkursu Książnicy Tucholskiej w Tucholi, gdzie wraz z uczennicą Gimnazjum Pauliną Maryniak oraz Dyrektor Gimnazjum P. Mariolą Gappą i P. Grażyną Talaśką odebrano  główną nagrodę  w konkursie „Nauka i kariera” – zorganizowanym przez posła na Sejm RP Pana Jarosława Katulskiego. Uczennica Gimnazjum zdobyła I miejsce otrzymując nagrodę - tablet.  Burmistrz odczytał list gratulacyjny nadesłany przez posła P. Jarosława Katulskiego.

W tym samym dniu, w Centrum Kultury Zamek w Nowem odbyła się powiatowa debata społeczna dotycząca przemocy w rodzinie pod hasłem: „Przemoc domowa – reaguj i pomóż”. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Świeciu.

25.06.2013 – Podpisanie aktu notarialnego w kancelarii w Grudziądzu dotyczącego sprzedaży działki
w Osinach nad jeziorem Radodzierz (po dawnej dzierżawie przez ośrodek wojskowy).

Także w tym dniu Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu informacyjnym w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z spotkanie z FotoNowiakami w sprawie Nadwiślańskiego Pleneru Fotograficznego.

26.06.2013 – Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich SP z o.o. w Nowem na odbiór
i unieszkodliwianie odpadów z terenu miasta i gminy Nowe w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

 

Pytania: brak

 

Ad. 3/ Składanie wniosków i interpelacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne wnioski i interpelacje na piśmie, wobec czego punkt ten staje się bezprzedmiotowy.

 

Adn. 4/ Informacja o sytuacji w rolnictwie (ARiMR Świecie, KPODR Minikowo, Gmina Nowe).

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński poinformował, że pomimo, iż zadania gminy
w zakresie rolnictwa są znikome corocznie staramy się zapoznać z sytuacją w rolnictwie oraz
z pracami instytucji powoływanych dla wspomagania rolników w ich działaniach.

1)     Informacje o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Nowe przedstawił Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa Leszek Cejrowski:

INFORMACJA O SYTUACJI W ROLNICTWIE W  GMINIE NOWE  ZA OKRES
OD DNIA 01.06.2012 DO DNIA 31.05 2013 r.

 

1.  POWIERZCHNIA OGÓLNA GRUNTÓW GMINY NOWE WYNOSI  10. 671  ha

 

Użytków rolnych jest    6 276 ha  ( z czego 131 ha w Nowem – Miasto )

w tym:

  • gruntów ornych                             4603 ha   -  ( z czego 96 ha w Nowem-Miasto )
  • sadów                                              58 ha   -  ( 2 ha )
  • łąk trwałych                                     797 ha  -  ( 20 ha )
  • pastwisk trwałych                            639 ha  -  ( 4 ha )
  • gruntów pod zabudowaniami           116 ha  -  ( 7 ha )
  • gruntów pod rowami                          63 ha  -  ( 2 ha )

 

     Gruntów leśnych oraz zadrzewień i zakrzaczeń jest   2 923 ha  -  ( z czego 38  ha w Nowem -Miasto )

        w tym:

       - lasów                                                2.723 ha   -  ( z czego 6 ha w Nowem – Miasto )

       - zadrzewień i zakrzaczeń                     200 ha   -  ( 32 ha )

 

     Gruntów pod wodami jest    651 ha  -  ( z czego 39 ha w Nowem – Miasto  )

      w tym:

      - powierzchniowymi płynącymi            600 ha  -  ( z czego 36 ha w Nowem – Miasto )

      - powierzchniowymi stojącymi               51  ha  -  ( 3 ha  )

 

                        Gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest  530 ha (z czego 146 w Nowem-Miasto), użytków ekologicznych 4 ha (tylko na terenach wiejskich), nieużytków 244 (z czego 3 ha
w
Nowem-Miasto),  oraz terenów różnych  43 ha (tylko na terenach wiejskich).

               

                        Przedstawione wyżej dane zostały opracowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
w Warszawie na dzień 01.01.2013  roku i dotyczą powierzchni geodezyjnej.

             

2.       Liczba gospodarstw rolnych (z zabudowaniami) na dzień 31.03.2013 r. wynosiła – 459       

(w obliczeniach uwzględniono tylko łączne zobowiązania pieniężne rolników).

3.       W Gminie spośród osób prawnych wg danych na koniec marca 2013 roku:

§            13 jednostek jest objętych podatkiem rolnym

§            77 jednostek jest objętych podatkiem od nieruchomości

§              4 jednostki są objęte podatkiem leśnym.

osób fizycznych:

§            758  opłaca podatek rolny z gospodarstw rolnych

§            115  opłacają  podatek rolny z nieruchomości wiejskich

§          2056  opłaca podatek od nieruchomości ( miasto + wieś )

§            213  opłaca podatek leśny

o         Przypis z podatku rolnego za 2012 rok wyniósł                      -  659 618   (więcej o 185 736 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)

o         Wpłaty bieżące i zaległe wyniosły                                              -  634 194

      (więcej o 224 443 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)

o         Zaległości w podatku rolnym na koniec 2012 rok wynoszą           -  100 111

      (więcej o 24 938  zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)

4.       Od czerwca 2012 roku do końca maja 2013 wydano rolnikom łącznie 8 zaświadczeń, potwierdzonych oświadczeń i informacji celem przedłożenia przez rolników i byłych rolników lub członków ich rodzin w KRUS-ie i ZUS-ie (łącznie 4 dokumenty), Kancelarii Notarialnej (4).

5.       W analizowanym okresie Agencja Nieruchomości Rolnych  OT w Bydgoszczy przeprowadzała przetargi na dzierżawę i sprzedaż  gruntów położonych w granicach Gminy. Nasz udział polegał na obsłudze informacyjnej poprzez wywieszanie na tablicy dostarczanych przez agencję ogłoszeń.

Ponadto UG w Nowem rozpowszechniał komunikaty o sposobach zwalczania chorób roślin otrzymywanych drogą mailową z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

6.       Na koniec grudnia 2012 roku na terenach wiejskich zarejestrowanych było 504 bezrobotnych (wzrost o 37 osób w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ), w tym 45 osób posiadało prawo do zasiłku ( wzrost o 4 osoby ) W strukturze bezrobotnych przeważają kobiety, których jest 254 ( wzrost o 1),  mężczyzn 250 ( zrost  o  36 ).  Za to prawo do zasiłku posiadało 30 mężczyzn i 15 kobiet. Udział grupy z prawem do zasiłku do ogółu bezrobotnych stanowi tylko 8,93%  ( wyższy o 0,15% niż poprzednio).

 

Wyszczególnienie

ob. wiejski Nowe

ogółem

kobiety

1. Liczba bezrobotnych

504

254

w tym

poprzednio pracujący

415

187

ze zwolnień grupowych

14

4

z prawem do zasiłku

45

15

osoby w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki

28

16

posiadający gospodarstwo rolne

3

3

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy

491

244

w tym

do 25 roku życia

118

63

powyżej 50 roku życia

108

42

długotrwale

335

183

bez kwalifikacji zawodowych

169

96

bez doświadczenia zawodowego

119

84

bez wykształcenia średniego

398

180

samotnie wychowujący co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

40

29

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

73

73

którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

9

1

niepełnosprawni

16

6

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

0

0

3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach

504

254

z tego

do 1

38

13

1 - 3

84

39

3 - 6

72

33

6 - 12

75

36

12 - 24

96

49

pow. 24

139

84

4. Bezrobotni wg wieku

504

254

z tego

18 - 24

118

63

25 - 34

135

74

35 - 44

95

51

45 - 54

105

50

55 - 59

33

16

60 - 64

18

0

5. Bezrobotni wg wykształcenia

504

254

z tego

wyższe

10

9

policealne i średnie zawodowe

53

33

średnie ogólnokształcące

40

29

zasadnicze zawodowe

194

92

gimnazjalne i poniżej

207

91

6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie

9

x

w tym

subsydiowane

5

x

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

6

x

miejsca aktywizacji zawodowej

3

x

7. Podjęcia pracy w okresie

177

63

 

w tym pracy subsydiowanej

15

5

8. Rozpoczęcia staży

43

29

9. Rozpoczęcia szkoleń

9

4

 

6.       Działalność gospodarcza na terenach wiejskich:

-          sklepy spożywcze, ogólno-przemysłowe - 18 (bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego)

-          restauracje, bary, jadłodajnie -   6 ( bez zmian )

-          podmioty gospodarcze, usługi o różnym zakresie -  brak danych

-          gospodarstwa agroturystyczne  ( zarejestrowane ) -  4 ( bez zmian ) 

 

2)     Informacje w przedmiotowej sprawie omówił Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Wasilewicz.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi dystrybucje pomocy i środków wspólnej polityki rolnej. Sztandarowym zadaniem Biura Powiatowego jest pozyskiwanie dopłat bezpośrednich, które trafiają do większości rolników. Pomoc realizowana jest na wnioski rolników, których w kampanii 2012 wpłynęło do agencji 4 148. Porównując stosunkowo liczbę złożonych wniosków - na kampanię
w roku 2013 otrzymano 4 133. Liczba złożonych deklaracji ulega zmianie, jednakże w stopniu bardzo małym. Ilość składanych wniosków jest stosunkowo mniejsza w porównaniu z latami początkowymi. Obserwujemy na przestrzeni 2-3 lat, że zmiany zachodzące w pozyskiwaniu środków przez gospodarstwa są niewielkie. W Gminie Nowe w roku 2012 ubiegało się o dopłaty 299 gospodarstw, w roku obecnym ubyło 9 gospodarstw, czyli zauważalna jest sprzedaż gruntów bądź komasacja gospodarstw.  Wspólna Polityka Rolna prowadziła przez okres 10 lat działania w kierunku powstania dużej grupy gospodarstw o powierzchni 50 h i więcej. Tendencja ta spowodowała obniżenie produkcji trzody chlewnej w dużej ilości gospodarstw. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że rolnicy doszli do wniosku, iż dobra koniunktura na produkty roślinne stwarza również możliwość dobrego zarobku. Zjawisko jest niepokojące, gdyż nie ma pewności, jak sytuacja będzie się dalej kształtowała. Przede wszystkim zależne będzie to od sytuacji ekonomicznej i ceny
za tonę zboża. W ubiegłym roku dopłaty bezpośrednie wyniosły do 1ha 944,86 zł. Dopłaty znacznie wspierają rolnictwo w prowadzonej działalności. W powiecie, w formie dopłat bezpośrednich wypłacono rolnikom łącznie kwotę ponad 61,5 mln zł, a z tytułu gospodarowania na niekorzystnych warunkach wypłacono sumę prawie 6 mln zł.  W ubiegłym roku zastosowano po raz pierwszy modulację polegającą na zmniejszeniu dopłat dla dużych gospodarstw. Modulacja obowiązywała gospodarstwa, które otrzymywały dotację wyższą niż 5 tys. euro (zmniejszenie o 10% od nadwyżki). Metoda modulacji pozostanie utrzymana również w roku bieżącym, kosztem dopłat uzupełniających wypłacanych z budżetu agencji. Wszystkie dopłaty finansowane są ze środków unijnych  z tym, że państwo polskie dokłada pewną kwotę na dopłaty uzupełniające. Wynik wprowadzenia modulacji jest konsekwencją zwiększenia dotacji dla małych gospodarstw, a pomniejszeniem wpływów dużych dobrze rozwijających się gospodarstw. W ubiegłym roku ARiMR przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnej dopłaty zarówno wcześniejsze, jak i dopłaty bieżące dla producentów tytoniu. W gminie Nowe jest kilka producentów zajmujących się uprawą tytoniu. Głównym problemem w produkcji tytoniu było to, że dopłaty uzupełniające do tytoniu wpływały z opóźnieniem ze względu na możliwość procedowania wniosku dopiero w maju, a wykup kończył się w kwietniu, blokowało to wszystkie dopłaty. Producenci otrzymali dotację ze znacznym opóźnieniem. W tym roku Agencja także będzie obsługiwać podmioty starające się o dotacje do produkcji tytoniu. Ważna informacja, także dla niektórych rolników z Gminy Nowe - w tym roku będą odbywać się kontrole (powierzchniowe, zgodności i inne). Część kontroli powierzchniowych wykonywana jest metodą tzw. „FOTO”. Z naszego powiatu w tym roku wylosowano Gminę Warlubie, która będzie kontrolowana tą metodą. Kontrole będą prowadzone na podstawie zdjęć wykonywanych z samolotu (powierzchnie i uprawy). Opracowanie zdjęć to proces długotrwały i dlatego na przykładzie innych powiatów należy poinformować rolników, że na terenach kontrolowanych pieniądze z dotacji mogą trafić do odbiorców z pewnym opóźnieniem. Na terenie powiatu świeckiego metoda ta jest wprowadzona po raz pierwszy. Rolnicy, którzy posiadają ziemię na terenie gminy Warlubie powinni się uzbroić w cierpliwość, gdyż mogą spodziewać się opóźnienia dopłat wynikającego z prowadzonej kontroli. ARiMR prowadzi nabór już na 10 kampanię.  Często słyszy się różne opinie i sugestie na temat działalności agencji, osobiście Kierownik ARiMR uważa, że należałoby dokonać pewnych zmian w działalności Agencji, ale to również wymaga zmiany przepisów i podejścia do tematu. Mówi się np., że w gospodarstwach niskotowarowych nie było kontroli - co jest nieprawdą, to regulaminy działania były błędnie formułowane, bo jeżeli rolnik wziął udział w jednym szkoleniu, to spełnił zadanie, uzyskał zaświadczenie o spełnieniu wymagań i np. przez kolejne dwa lata pobierał należne płatności. Regulaminy dotyczące wymagań zostały określone i zaakceptowane, a teraz mówi się, że nie było kontroli.Często poruszana sprawa i dyskutowana w mediach dotyczy możliwości handlu nasionami GMO, ale jednocześnie zakazuje się uprawy tych roślin. Z kolei zarzuca się, że w Polsce nie ma rejestru, gdzie takie uprawy występują, jest to sytuacja absurdalna. Odnośnie gospodarstw objętych kontrolą należałoby tak zmienić prawo, aby można było wprowadzić dla nich zaliczki. Kontrole w większości gospodarstw wypadają dobrze bez zastrzeżeń do rolników, oprócz jednostkowych przypadków, dlatego kontrole są konieczne. Natomiast dla osób kontrolowanych, jeżeli procedury nie pozwalają zakończenia inspekcji do marca lub kwietnia powinno się wprowadzać zaliczki. Kolejna sprawa poruszana przez wielu rolników dotyczy zmiany terminu wypłat dopłat bezpośrednich. Zgodnie z ustawą dopłaty bezpośrednie są wypłacane od 1.12 - 30.06. Ten okres jest za długi, przekłada się to na ceny środków do produkcji. Logicznym byłoby, gdyby dopłaty trwały przez jeden miesiąc i każdy z rolników miałby praktycznie równe szanse i możliwości. ARiMR realizowała pierwszą perspektywę finansową w latach 2004 – 2006, na chwilę obecną kończy się realizacja perspektywy na lata 2007-20013. Nowa perspektywa rozpocznie się z początkiem roku 2014 do 2020. Wynegocjowano 120 mld zł dla rolnictwa na ten okres. W chwili obecnej nie wiadomo jak ta kwota zostanie podzielona, obecnie trwają dyskusje. Wstępnie budżet miał być zatwierdzony przed wakacjami. Centrala ARiMR i Ministerstwo chcą wnioskować o dokładniejszą analizą budżetu. Możliwe, że jeszcze w 2014 będzie realizowana perspektywa z lat 2007-2013, a następnie nowości. W nowej perspektywie zapowiadana jest diametralna zmiana, nie będzie dopłat powierzchniowych, będą dopłaty do gospodarstwa. Zostanie również zniesione „kwotowanie” mleka oraz uprawy buraka cukrowego. Zadania realizowane przez Biuro Powiatowe to programy rolno-środowiskowe, zadania związane z działaniem na rzecz środowiska, zalesienia, renty strukturalne (tego zadania w perspektywie 2014-2020 nie będzie, zostało ocenione negatywnie). Agencja prowadzi także usługi doradcze dla rolników. Sprawy realizowane przez oddział regionalny: Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik, Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie Kierunków Produkcji.

 

Pytania: brak

3)     Informacje na temat sytuacji w rolnictwie przedstawił Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego KPODR Minikowo Benedykt Kirszenstein.

Zadania ośrodka często są spójne z działalnością agencji, ponieważ jest to praca dla tego samego środowiska. Tematyka pracy się powtarza, ale są też nowe tematy, jak reorientacja zawodowa.
W ramach tego działania prowadzone jest doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia, kursy, konferencje oraz opracowywanie biznesplanu, wypełnianie wniosków o dopłaty z UE, wystawy, konkursy, prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.  Dominującą sferą działań są szkolenia związane z polityką rolną w ramach perspektywy 2007 – 2013 i organizacja szkoleń pod nową perspektywę 2014-2020. Tematyka szkoleń dotyczy głównie produkcji rolnej. W ostatnich latach stawia się mocno na sprawy ekonomiki, powstało biuro do spraw podatku VAT i podatku dochodowego w Świeciu. Poza tym szkolenia dotyczą tematyki ekologicznej i ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz małej przedsiębiorczości w ramach środków przeznaczonych na rozwój mikroprzedsiębiorstw tzw. różnicowanie działalności nierolniczej. W coraz większym zakresie i z dużą intensywnością organizowane są szkolenia związane z dostosowaniem gospodarstw do zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance). Od 01.01.2013 roku weszła ostatnia część tzw. „dobrostan” pod kątem przygotowania gospodarstw, tak, aby środki z dopłat nie były uszczuplane. Chodzi o dostosowanie przepisów i również gospodarstw do tych wymogów. Kolejna działania prowadzone przez ośrodek to szkolenia, warsztaty dla rolników o różnym charakterze. Są to z reguły szkolenia branżowe (prowadzone przez fachowców) zarówno dotyczące produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Nowym tematem są spotkania poświęcone ekologizacji w woj. kujawsko – pomorskim. Program ten wpisuje się również w działania podejmowane w zakresie segregacji odpadów.   Program realizowany jest od kilku lat i gminie oraz Przedsiębiorstwu Usług Miejskich należą się wielkie podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie. Następnie odbyły się szkolenia w ramach fundacji rolniczej FAPA, które również miały przygotować rolników do wymogów wzajemnej zgodności. W związku ze zmianą ustawą związanych w zakresie ochrony środowiska trzeba było przeprowadzić 4 kursy dla 54 osób. Temat szkolenia według nowej ustawy brzmi: „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” dawniej nazywane szkoleniem chemizacyjnym. Również organizowane są szkolenia wyjazdowe np.: „Lato na wsi”, „Agrotech 2013” w dniach  06-07.07.2013 r.W przyszłym roku kończy się projekt „Nowy zawód – nowa szansa”. Celem projektu jest przygotowanie rolników i domowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych na obszarach wiejskich poprzez zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego dochodu. Przeszkolono ok. 2 000 osób. Część osób uzyskała już kwalifikacje, z czego 28% osób podjęło prace zawodową.  Ostatni kurs odbędzie się na terenie Świecia (catering, kasa fiskalna oraz carving). Obszerny materiał dotyczący m.in. przeprowadzonych szkoleń, działań Ośrodka Doradztwa (w tym również artykuły prasowe) radni otrzymali z materiałami na sesję. Pan Kirszenstein złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej zaproszenia dla zainteresowanych członków Rady na targi rolnicze w Minikowie i „Dzień pola” w Chrząstowie. Zaprosił również na spotkanie w sprawie sadów tradycyjnych, które odbędzie się 27 czerwca w świetlicy w Małym Komorsku.

Pytania: brak

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński przypomniał, że na dzisiejszą sesję zaproszono delegatów do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Pana Tomasza Lelasa oraz Macieja Górskiego. W związku z powyższym zapytał przybyłych gości o ewentualne informacje, spostrzeżenia bądź uwagi dotyczące rolnictwa, którymi chcieliby się podzielić.

Delegat do Izby Rolniczej Tomasz Lelas poinformował, że członkowie Powiatowej Izby Rolniczej spotykają się raz na kwartał.  Na spotkaniach poruszane są różne sprawy, m.in. podatek VAT (omawiany z przedstawicielami Urzędu Skarbowego) oraz ubój zwierząt. W spotkaniu uczestniczył lekarz weterynarii, miało ono na celu przeanalizowanie sytuacji dotyczącej uboju zwierząt hodowlanych, po głośnej ostatnio „aferze mięsnej”. Pan Lelas zwrócił także uwagę, że jest niezadowolony ze współpracy z Radą Miejską, ponieważ otrzymuje zaproszenie na sesję Rady, ale w kwestiach omawianych dotyczących rolnictwa i rolników (uchwalanie podatku rolnego) prawo głosu następuje dopiero po uchwaleniu projektów uchwał. W związku z tym, jeżeli ma wyrazić opinię, jako przedstawiciel Izby Rolniczej prosi o zaproszenie go na posiedzenie właściwej Komisji pracującej nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński oznajmił, że przyjmuje prośbę i przekaże Przewodniczącemu właściwej Komisji, którego kompetencją jest zapraszanie gości na posiedzenia Komisji. Zwrócił także uwagę, że Rada dopełnia obowiązku opiniowania projektów uchwał  dotyczących podatku rolnego przez Izbę Rolniczą i rozumie absurdalność konstruowania tego podatku. Uważa, że Izby Rolnicze są organem właściwym do lobbowania, na rzecz zmiany konstrukcji i naliczania podatku rolnego. Przypomniał, że samorząd gminny ma niewielkie, prawie żadne zadania w zakresie rolnictwa oprócz uchwalania podatku rolnego.

Delegat Izby Rolniczej Tomasz Lelas dodał, że w gminach ościennych sygnalizuje się pobyt watahy wilków.  Odnotowano przebywanie tych zwierząt w gminach: Osie, Jeżewo, Warlubie, Nowe. Na terenie Gminy Nowe i Gminy Dragacz zimą przebywała wataha wilków, która pozostała na tym terenie. Szczególnie sytuacja ta dotyczy gospodarstw zajmujących się produkcją bydła. Do tej pory nie odnotowano tragicznych zdarzeń. Jako przedstawiciele izby rolniczej wystosują pismo do Izby Podkarpackiej, jako doświadczonej w tej dziedzinie, o radę jak postępować w tej sytuacji i do kogo się zwracać. Druga sprawa dotyczy kwestii szkód wyrządzonych gradobiciem. Wojewoda po czasie powołuje komisję do szacowania strat. Ponieważ Burmistrz, ani Izba Rolnicza nie ma takiego obowiązku z reguły sprawa wygląda w większości przypadków tak, że jeżeli pokrzywdzony nie wniesie wniosku osobiście, to sprawy są w większości przypadków wszczynane z opóźnieniami lub wcale. Pan Tomasz Lelas dodał, że w swych działaniach starają się przekazywać najważniejsze wiadomości dla rolników po spotkaniach przedstawicieli.

 Pytania, uwagi:

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Wasilewicz dodał, że również jest delegatem do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z gminy Świecie i Przewodniczącym Rady Powiatowej. Izba Rolnicza zgodnie z ustawą i obowiązującym prawem posiada rolę opiniotwórczą, nie ma żadnej mocy ustawodawczej, może jedynie opiniować i sugerować, a problemów w rolnictwie jest aktualnie bardzo dużo i trzeba o problemach mówić we wszelkich gremiach. Rada Powiatowa w Świeciu problemy omawia przekazuje wszędzie, gdzie jest to możliwe. Porusza się szereg tematów wywoływanych przez media i nie  tylko (dotyczące podatku VAT, uboju sanitarnego i uboju z konieczności). Problem uboju powinien być rozpowszechniany na jak największą skalę, z uwagi szczególnie na duże gospodarstwa, pozostawione same z problemem. Prawo zakazuje sprzedaży zwierząt chorych i nakazuje uśpienie. Koszt uśpienia i utylizacji to bardzo wysokie kwoty. Kiedyś funkcjonowały firmy - uboje z konieczności, ale na terenie powiatu świeckiego nie ma firmy, ani instytucji, która zajmowałaby się ubojem.  Kolejny ważny problemem to nasza polska ziemia. Od 2016 roku wchodzi w życie wolny obrót ziemią. Już zaobserwowano wykup ziemi przez podstawione osoby tzw. „słupy”, co będzie skutkowało odsprzedażą tej ziemi po roku 2016. Jeżeli ziemia nie będzie w polskich rękach, to nie będzie mowy o polskim rolnictwie. Według danych statystycznych nasz powiat znajduje się w korzystnej i jednocześnie niekorzystnej sytuacji. Jeżeli chodzi o ceny ziemi, wg danych sporządzonych przez GUS (są to ceny transakcyjne), Województwo Kujawsko – Pomorskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Ceny transakcyjne ziemi w I kwartale 2013 r. osiągnęły kwotę średnio 36 092 zł. Dla porównania - dwa lata wcześniej w tym samym okresie na terenie województwa cena ziemi wynosiła 28 tys. zł. Cena wzrosła w ciągu dwóch lat o 22 %. Ziemia stała się intratna dla inwestorów.  Trzeba zadbać, aby polska ziemia nie trafiła w obce ręce.

Radna Elżbieta Sandak odniosła się do tematu uboju sanitarnego. Poinformowała, że także zainteresowała się tym problemem. W styczniu przeprowadziła rozmowy z inspektorami weterynaryjnymi. Po konsultacjach okazało się również, że sprawa jest już zamknięta. Zastanawia się, czy Izby Rolnicze wystosowały do Ministerstwa jakieś petycje o przywrócenie ubojów sanitarnych? Mamy dużo zakładów, które być może zajęłyby się ubojem sanitarnym.

Delegat Izby Rolniczej Tomasz Lelas wyjaśnił, że na terenie powiatu świeckiego nie ma żadnego zakładu uboju bydła.

Radna Elżbieta Sandak uważa, że możnaby utworzyć miejsce uboju bydła, jeśli byłaby zgoda Ministerstwa.

Delegat Izby Rolniczej Tomasz Lelas zgoda jest, tylko problem wynika z faktu, iż żaden przedsiębiorca nie chce podjąć się utworzenia punktu uboju. Takie informacje przekazał inspektor weterynarii. W krajach zachodnich ubój sanitarny odbywa się na samochodach tzw. „mobilny”. 

Radna Elżbieta Sandak zasugerowała, że na początku musi być stosowna ustawa zezwalająca na wykonanie uboju zwierząt.

Delegat Izby Rolniczej Tomasz Lelas ustawa nie zabrania wykonywania uboju, ale
ekonomicznie wykonywanie takiej działalności jest nieopłacalne. Musiałby partycypować w kosztach np. Wojewoda, samorządy i inne organizacje.

Radna Elżbieta Sandak jeśli jest zgoda to może znajdzie się ktoś, kto zdecydowałyby się na utworzenie takiego punktu.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Wasilewicz podziękował Pani radnej za ten głos w dyskusji. Poinformował, że Izby Rolnicze piszą petycje do Wojewody oraz Ministerstwa, żeby nagłaśniać ten temat i rozwiązać problem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński podziękował zebranym gościom za przybycie
i  ogłosił przerwę w obradach trwającą od godz. 1620 do godz. 1635.

 

Adn. 5/ Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za 2012 rok wraz
z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński przedstawił porządek realizacji tego punktu obrad:

a) przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

d) dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej),

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012.

Przewodniczący przypomniał również, że udzielenie absolutorium samorządowego odnosi się ściśle do wykonania budżetu, a nie do całokształtu działań organu wykonawczego i oznacza aprobatę działań związanych z wykonywaniem budżetu gminy. Udzielenie absolutorium nie zwalnia osób piastujących funkcję organu wykonawczego od odpowiedzialności, np. od naruszeń dyscypliny finansów publicznych i karno-skarbowych.

 

Adn. 5a/ przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).

 

Skarbnik Gminy Jerzy Wotkowski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok (wydruk prezentacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Skarbnik poinformował, że Burmistrz otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

 

W trakcie omawiania sprawozdania salę obrad o godz. 1650 opuścił radny Mirosław Brzóska. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 13 radnych.

 

Pytania do przedstawionych sprawozdań: brak

 

  Adn 5b/ sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień, Kierownik MGOPS w Nowem Arleta Maliszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji obu programów (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Pytania do przedstawionego sprawozdania: brak

 

Adn 5c/ opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska przedstawiła informację na temat przeprowadzonych przez Komisję kontroli oraz przesłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej dokumentów (uchwała, opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej):

Wydanie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie absolutorium zostało poprzedzone przeprowadzoną przez Komisję kontrolą. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 maja 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w następującym zakresie:

1. Z zakresu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych oraz wykonanie wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących:

- modernizacji drogi gminnej w Bochlinie – drugi etap,

- budowy placu zabaw w Morgach, Małym Komorsku, „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowem,

- przetarg na remont świetlicy w Małym Komorsku.

2. Z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu
z planowanymi z wyjaśnieniem odchyleń oraz:

- udzielenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie,

- udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowem,

- sprzedaż mienia gminnego.

 Komisja stwierdziła, co następuje:

Adn.1

Podczas kontroli prawidłowość realizacji wydatków i nakładów inwestycyjnych oraz stosowania ustawy o zamówieniach publicznych wybranych do kontroli zadań inwestycyjnych Komisja, po zbadaniu przedłożonych dokumentów oraz sprawozdań, nie stwierdza uchybień w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i nie stwierdza naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Adn.2

Podczas kontroli z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu
z planowanymi z wyjaśnieniem odchyleń, udzielenia dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie, udzielenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Nowe dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowem oraz sprzedaży mienia gminnego, zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień.

Największy niepokój budzą bardzo niskie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2012 r. z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 41.487.01 zł. Świadczy to o złej kondycji finansowej przedsiębiorstw o statusie osób prawnych, które funkcjonują na terenie Gminy.

 

         Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznaniem się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tym sprawozdaniu, podczas posiedzenia w dniu 31 maja 2013 roku w pełnym składzie wypracowała opinię o wykonaniu budżetu gminy Nowe za 2012 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za działalność w roku 2012.

Komisja Rewizyjna, wnioskując o udzielenie absolutorium, wzięła pod uwagę wyłącznie sprawy związane z realizacją budżetu w stosunku do budżetu zatwierdzonego przez Radę Miejską, z uwzględnieniem zmian dokonanych w budżecie przez Radę i Burmistrza w toku jego wykonywania.

Burmistrz Nowego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego za wykonanie budżetu w roku 2012.

 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego za 2012 rok został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w dniu 7 czerwca 2013 roku podjęła uchwałę Nr 17/W/2013 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy opiniując pozytywnie wniosek złożony przez

Komisję Rewizyjną.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała w całości uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego za 2012 rok.

(uchwałę, opinię oraz wniosek Komisji Rewizyjnej wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie).

 

Pytania: brak

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – ponieważ Skarbnik Gminy Nowe przedstawił konkluzję opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, zapytał radnych, czy mają pytania bądź uwagi do tej opinii (opinię RIO każdy z radnych otrzymał z materiałami na sesję).

Pytań, ani uwag ze strony radnych nie było.

 

Adn. 5d/ dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej).

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję:

W dyskusji głosów indywidualnych ze strony radnych nie było.

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012 i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

 

- Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Krzysztof Karczewski poinformował, że Komisja Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok, sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

Komisja stwierdziła, że dochód Gminy został wykonany w 97,4%, a wobec dłużników zostały podjęte działania egzekucyjne. Wydatki zrealizowano w 96%.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji wykonane zostały na miarę posiadanych środków,
w stopniu zadowalającym.

Zadłużenie Gminy mieści się w dopuszczalnych granicach.

Wobec powyższego Komisja na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 roku jednomyślnie postanowiła pozytywnie zaopiniować przedstawione sprawozdania oraz przychylić się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za działalność w roku 2012.

Pytania: brak

- Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Sławomir Jopek – poinformował, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 rok, opinią przygotowaną przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi zarówno sprawozdania Burmistrza, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

 Po dokładnej analizie budżetu, a w szczególności działów dotyczących oświaty, wychowania, kultury
i sportu, Komisja na posiedzeniu w dniu 21.06.2012 r. przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za działalność w 2012 roku, jednocześnie pozytywnie opiniując sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

Pytania: brak

- Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej i ZdrowiaSławomir Grzemski - Komisja Opieki Społecznej i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25.06.2013 roku zapoznała się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2012 rok złożonym przez Burmistrza Nowego, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także członkowie Komisji wysłuchali wyjaśnień złożonych przez Skarbnika Gminy. Komisja stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z budżetu oraz informacja
o stanie mienia komunalnego zostały sporządzone przez uprawniony do tego organ tj. Burmistrz Nowego oraz zostały przedłożone do zaopiniowania w określonym ustawą terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wielkość planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy zawarte w sprawozdaniu są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone przez Radę Gminy w budżecie gminy. Poziom zadłużenia i spłat zobowiązań gminy w okresie objętym oceną nie przekroczył ustawowych limitów – 15%
  i 60%, określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz realizując zadania z wykonania budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące realizacji programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
i przeciwdziałania narkomanii. Zadania te były wykonane zgodnie z zatwierdzonym programem
w grudniu 2011 roku oraz były zgodne z zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Ponieważ nikt z radnych nie zabrał już głosu Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

 

Adn. 5e/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok.

 

Projekt Uchwały Nr XXXV/234/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2012 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński.

Pytania: brak

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Na stan ogólny 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecni radni: Małgorzata Murawska, Mirosław Brzóska).

 Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/234/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2012 została podjęta jednomyślnie.

 

Adn. 5f/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński przypomniał, że tę uchwałę Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012.

Pytania: brak

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

Na stan ogólny 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecni radni: Małgorzata Murawska, Mirosław Brzóska).

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/235/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2012 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński pogratulował Burmistrzowi udzielonego absolutorium, życząc jednocześnie sukcesów i efektów w dalszym działaniu, dobrej współpracy
z Radą oraz skutecznej i pozytywnej realizacji budżetu w roku 2013.

 

Burmistrz Nowego Czesław Woliński podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium dodając, że postara się nie zawieść realizując tegoroczny budżet.

 

Ze względu na obowiązki służbowe Burmistrz Czesław Woliński opuścił salę obrad.

 

Adn. 6/ Sprawozdanie Komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie przedstawił Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Zbigniew Sikora:

„W dniu 21.06.2013 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaproszeni goście przedstawili swoje propozycje organizacji wypoczynku letniego w 2013 roku dla dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy.

1)                  Jako pierwszy głos zabrał Pan Leszek Cejrowski Prezes Zarządu Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego Wisła. Poinformował, że Klub Sportowy nie organizuje wypoczynku, jednak w roku obchodów 90 rocznicy powstania klubu przygotowano kilka atrakcji piłkarskich.

Dzięki staraniom Burmistrza Nowego, naszemu miastu i klubowi, Polski Związek Piłki Nożnej przyznał prawo współorganizowania Finałowego Turnieju o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych na sezon  2012/2013. Rozgrywki były prowadzone na obiektach sportowych Olimpii Grudziądz, Wdy Świecie oraz Wisły Nowe.

W sobotę 22 czerwca o godz.1630 na boisku Wisły Nowe spotkały się zespoły Legii Warszawa
i Cracovii Kraków. W przerwie meczu miały miejsce krótkie obchody klubowego święta oraz wręczenie medali i odznak związkowych zasłużonym dla Wisły Nowe piłkarzom, działaczom i sponsorom.
W czasie meczu i po jego zakończeniu czynne były stoiska gastronomiczne, serwujące kibicom kiełbaski, jogurty i watę cukrową.

W poniedziałek 24 czerwca o godz. 1130 rozegrany został kolejny mecz pomiędzy aktualnym mistrzem Polski, drużyną Arki Gdynia i Cracovii Kraków. Mistrzostwa cieszą się wielkim zainteresowaniem mediów. Turniej jest wielką okazją i szansą na promocję Nowego w naszym kraju.

Kolejna impreza sportowa, przygotowana przez klub to międzynarodowy turniej piłkarski młodzików
o puchar Burmistrza Nowego, który rozpocznie się w środę, 26 czerwca o godz.1600. W zawodach uczestniczyć będą 3 zespoły, a mianowicie Taberg SK ze Szwecji, Start Warlubie i gospodarz turnieju Wisła Nowe. Młodzi szwedzcy piłkarze, wśród których znajdują się 3 dziewczęta przebywać będą
w Nowem na tygodniowym zgrupowaniu. W tym czasie poznawać będą miasto i okolicę, trenować na stadionie i orliku. Dla wszystkim uczestników turnieju Pan Burmistrz ufundował nagrody, a dla wszystkich kibiców przygotowano słodkie niespodzianki i pokazy strażackie.

2)                  Dyrektor SAPO w Nowem Pani Urszula Kempińska Czerwińska poinformowała Komisję, że wypoczynek letni odbędzie się, jak co roku, w Osinach.

Zaplanowano trzy turnusy pięciodniowe od 1.07 do 19.07. 2013 roku dla szkół podstawowych. W roku bieżącym nie zaplanowano wyjazdu dla młodzieży gimnazjalnej. Ze względu na bardzo dużą ilość chętnych dzieci na wyjazd ze szkół podstawowych postanowiono skupić się na dzieciach młodszych. Pierwszy i trzeci turnus zarezerwowano dla szkół z Nowego, drugi dla dzieci z Tryla i Rychławy. Akcja finansowana jest z budżetu gminy, zapewniając wypoczynek 60 dzieciom. Koszt wyjazdu jednego uczestnika jest taki sam, jak w roku ubiegłym i wynosi 200 zł. W roku bieżącym przewiduje się różne formy aktywnego spędzania czasu przez dzieci.

3)                  Pan Andrzej Gappa Dyrektor Centrum Kultury Zamek omówił ofertę wakacyjną dla dzieci
i młodzieży organizowaną przez Centrum Kultury.

 

  30 czerwca, niedziela, godz. 18.oo                                 - występ zespołu „Liulieczka” z Białorusi

 

   1 – 14 lipca                                                                 - półkolonie, organizowane przez Społeczne
                                                                        Forum Ziemi Kociewskiej w WDK Bochlin

 

   2 lipca, wtorek, godz. 16.oo                                         - spektakl „Baśniowego Świata” - „Czerwony
                                     Kapturek” oraz pokaz multimedialny

 

   5 – 7 lipca                                                                 - Warsztaty Muzyki Liturgicznej, z udziałem
 „Fistulatores et Cantores Novienses”

 

   7 lipca, niedziela, godz. 16.oo                                       - Festyn Kociewski w WDK Rychława

 

  16 lipca, wtorek, godz. 16.oo                                       - spektakl „Baśniowego Świata” – „Bajki pana
 Brzechwy” oraz pokaz multimedialny

 

  21 lipca, niedziela, godz. 15.oo                                    - „Festyn pod murami” w Amfiteatrze;
 obsługa „Grupa T. - Zamek Bierzgłowski”,

                                                                                                         

   1 sierpnia, czwartek, godz. 17.oo                                - spektakl dla dzieci Teatru „Art-Re” -
                                                                                  „Kozucha-kłamczucha”       

             

   4 sierpnia, niedziela, godz. 15.oo                                  - Festiwal Kultur „Na Wschód od Bugu” –
                                                                                    amfiteatr

 

  16 – 18 sierpnia                                                          - Międzynarodowy Plener Fotograficzny,
 organizowany przez FotoNowiaków         

  23 sierpnia, piątek, godz. 20.oo                                     - „Gala Disco-Polo”: „After Party” i „
Pudzian Band”

                                                                                   

  31 sierpnia, sobota, godz. 17.oo                                   - „Dożynki” w Amfiteatrze; zespół „Polonia”
z Francji, zespół „Darling” z Białorusi, zabawa ludowa

 

    Według oddzielnego harmonogramu:

·          zajęcia umuzykalniające i warsztatowe, prowadzone przez p. Eugenię Butyńską

·          zajęcia plastyczne, prowadzone przez p. Aleksandrę Chmielecką

 

Ponadto obsługa grup zorganizowanych (po uprzednim zgłoszeniu, w terminie umówionym) i innych turystów.

Wiejski Dom Kultury w Rychławie – zajęcia świetlicowe,

Wiejski Dom Kultury w Bochlinie – zajęcia świetlicowe, plastyczne i kulinarne, turniej tenisa stołowego, zajęcia sportowe na boisku piłkarskim.

 

1 września 2013 roku odbędzie się występ teatru ulicznego PINEZKA. 

Organizowane będą również przez p. Gełdona wyprawy dla dzieci jachtem po Wiśle.

 

Biblioteka przystąpi do akcji „Milion przygód z książką” Fundacja LOTTO – Program Rozwoju Bibliotek. Zadaniem bibliotek jest realizacja 1 z 10 scenariuszy. Dokładny termin i czas imprezy zostanie podany przez Fundację LOTTO. 

4)                  Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem Pani Arleta Maliszewska poinformowała, że został rozstrzygnięty konkurs na organizację wypoczynku letniego dla 25 dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, finansowanych ze środków z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzieci pojadą w okresie od 1 lipca 2013 r. na 8 dni do Białego Dunajca, wyjazd zorganizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina. Koszt wyjazdu wyniesie 18 000 zł wraz z kosztami dowozu i pobytem 2 wychowawców ze świetlicy środowiskowej.

Zorganizowany będzie również w ramach projektu systemowego „A jak aktywność” sześciodniowy wyjazd rodzinny (od 31 lipca 2013 roku) o charakterze terapeutycznym do miejscowości Rochna koło Łodzi, w którym weźmie udział 50 podopiecznych z 16 rodzin (w tym 26 dzieci). Koszt pobytu (bez transportu) wyniesie 21 400 zł, obejmuje pobyt 50 podopiecznych i 5 pracowników zatrudnionych
w ramach projektu, czyli terapeutów rodzinnych oraz asystentów rodziny.

5)                  Animatorzy boisk sportowych Orlik nie mogli przybyć na posiedzenie Komisji, ale przekazali jej członkom następujące informacje:

    Po zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 boiska Orlik 2012 będą czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 1030-2030. Podczas tego okresu są przewidziane następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

1.      Wakacyjny turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. 04.07.2013 r.

2.       Turniej Piłkarski dla dorosłych o Puchar Burmistrza Nowego. 06.07.2013 r.

3.      Mistrzostwa Nowego w piłce koszykowej mężczyzn 07.07.2013 r.

4.      I Piłkarski Turniej Sołectw Gminy Nowe. 11.08.2013 r.

W godzinach pracy Orlika animatorzy sportu będą sprawować opiekę nad użytkownikami boisk oraz będą animować zajęcia dla przebywających tam osób, a w szczególności dzieci, dla których będą również odbywały się raz w tygodniu zajęcia rekreacyjno - sportowe z elementami piłki nożnej (Akademia Przedszkolaka).

Ponadto planuje się przeprowadzać w czasie wakacji:

-   wakacyjne rozgrywki piłki nożnej,

-  wakacyjne rozgrywki piłki siatkowej,

-   wakacyjne rozgrywki piłki koszykowej,

-   wakacyjne rozgrywki w kometkę,

-   wakacyjne rozgrywki w tenisa ziemnego,

-   wakacyjne gry i zabawy ruchowe,

-   wakacyjne konkursy na zasadzie spontanicznej deklaracji ich uczestników.

 

Komisja pozytywnie ocenia przedstawione propozycje organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu naszej gminy i życzy realizacji planów.”

 

Adn. 7/ Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z przeprowadzonej lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski poinformował, że 27 maja 2013 r. Komisja, podczas objazdowej części posiedzenia, dokonała lustracji gminnych dróg i urządzeń melioracyjnych. W posiedzeniu Komisji brali udział przedstawiciele tutejszego Urzędu: Burmistrz Nowego Czesław Woliński oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Roman Gużyński.  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich reprezentował Prezes - Pan Roman Sowa, Gminną Spółkę Wodną reprezentowała Pani Zofia Krupa. Komisja między innymi oglądała prace wykonane przez Gminną Spółkę Wodną:

1)      renowacja rowu RA w miejscowości Milewko, na obiekcie Twarda Góra o długości 1305 mb;

2)      na rowie RA-1 w miejscowości Twarda Góra wykonano odbudowę wraz z częściowym faszynowaniem na długości 440 mb;

3)      renowacja rowu RH-23 o długości 750 mb na obiekcie Mały Komorsk;

4)      w miejscowości Komorsk Komisja zapoznała się z zabezpieczeniem przepustów przed bobrami – wodnik nr 1;

5)      renowacja rowów RC-102 na obiekcie Morgi o długości 1300 mb;

6)      renowacja rowów w melioracji szczegółowej RI-19 (880 mb) RI-32 (1050 mb);

7)      odwodnienie terenu Jeziora Popówek i Jeziora Czarownic.

Pilnej naprawy wymagało stwierdzone uszkodzenie przepustu (przewrócony przyczółek) na drodze gminnej w miejscowości Twarda Góra.

Komisja uważa, że rowy i przepusty utrzymane są w należytym stanie, na obecną chwilę są drożne
i czyste.

Członkowi Komisji obejrzeli również oddaną do użytku świetlicę wiejską w Małym Komorsku, a na prośbę Sołtysa Bochlina lustrowali drogę wskazaną do remontu po sezonie zimowym.

Sołtys Mątaw natomiast zapoznał członków Komisji z problemem dotyczącym boiska do gry w piłkę nożną.

Podsumowując Komisja stwierdza, że infrastruktura gminy jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, na miarę możliwości budżetu gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach trwającą od godz. 1755 do 1810.

 

Ad.8/ Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska – złożyła wniosek formalny w sprawie nieodczytywania w całości treści skarg oraz wezwania i projektów odpowiedzi na skargi oraz wezwanie (stanowią one załączniki do projektów uchwał). Radni otrzymali z materiałami na sesję propozycję odpowiedzi na skargi i wezwanie wraz z uzasadnieniem.  Proponuje przedstawienie informacji o dacie i przedmiocie złożonej skargi i wezwania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński – w związku ze złożonym wnioskiem, po nakreśleniu przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej czego dotyczą kolejne projekty uchwał będzie można zadawać pytania, zgłaszać uwagi, propozycje zmian bądź wyjaśnienia do projektu uchwały.

 

Wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Danuty Zielińskiej został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę radnych 15, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych.

Za przyjęciem wniosku formalnego głosowało 13 radnych przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty jednomyślnie.

1)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego  (skarga z dnia 6 maja 2013 r., nr w Dzienniku Podawczym 3084/13).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska - poinformowała, że Pan ............. złożył 6 maja 2013 roku do Rady Miejskiej w Nowem skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego, którą zatytułował Ponowienie skargi z dnia 26.02.2013 roku.  Skarga dotyczy tym samym zarzutu braku aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części miasta Nowe. Komisja Rewizyjna w dniu 11 czerwca 2013 roku analizowała skargę i postanowiła uznać ją za nieuzasadnioną. Komisja przygotowała projekt odpowiedzi stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego, który radni otrzymali wraz materiałami na sesję. 

Pytania, uwagi, sugestie: brak

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego (skarga z dnia 6 maja 2013 r., nr w Dzienniku Podawczym 3084/13).

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/236/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego została podjęta jednomyślnie.

 

2)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (skarga z dnia 6 maja 2013 r., nr w Dzienniku Podawczym 3087/13).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska -  poinformowała, że Pan ........... złożył dnia 6 maja 2013 roku do Rady Miejskiej w Nowem skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego. Skarga dotyczy zaniedbań w przygotowaniu nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego działek 1267 i 1268 do oddania w użytkowanie wieczyste. Komisja Rewizyjna w dniu 11 czerwca 2013 roku analizowała skargę z dnia 06.05.2013 roku.  Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę częściowo za uzasadnioną. Komisja po analizie skargi przygotowała projekt odpowiedzi stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza, który radni otrzymali wraz materiałami na sesję. 

 

Pytania, propozycje zmian: brak

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego (skarga z dnia 6 maja 2013 r.,
nr w Dzienniku Podawczym 3087/13).

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/237/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego została podjęta jednomyślnie.

 

3)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza  (skarga z dnia 14 maja 2013 r. nr w Dzienniku Podawczym 3222/13).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska – poinformowała, że Pan .......... złożył 14 maja 2013 roku do Rady Miejskiej w Nowem skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego. Skarga dotyczy nieprawdziwych informacji dotyczących działek gruntu nr 1267 i 1268 przekazanych Panu ............... przez Burmistrza Nowego w piśmie z dnia 17.04.2013 roku. Komisja Rewizyjna w dniu 11 czerwca 2013 roku analizował skargę z dnia 14 maja 2013 roku.   Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę za nieuzasadnioną i przygotowała projekt odpowiedzi stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza.

Pytania, sugestie, propozycje: brak

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego (skarga z dnia 14 maja 2013 r. nr w Dzienniku Podawczym 3222/13).

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/238/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Burmistrza Nowego została podjęta jednomyślnie.

 

4)     Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (wezwanie z dnia 15 maja 2013 r., nr w Dzienniku Podawczym 3249/13.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska -  poinformowała, że Pan ............. złożył do Rady Miejskiej w Nowem w dniu 15.05.2013 roku wezwanie do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego lub uprawnienia poprzez podjęcie przez Radę Miejską w Nowem w dniu 24.04.2013 roku Uchwały Nr XXXIII/227/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego. Skarga na działalność Burmistrza dotyczyła wizyty Pana ............... u Burmistrza w dniu 30.10.2012 roku,  podczas której Burmistrz nie wyraził zgody na nagrywanie dyktafonem rozmowy i wezwał na świadka rozmowy Skarbnika Gminy. Rada Miejska w Nowem po zapoznaniu się z analizą zasadności złożonej skargi dokonaną przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Nowem postanowiła uznać skargę za nieuzasadnioną. W związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia złożonym przez Pana .................. w dniu 22.05.2013 roku Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem zwróciła się pisemnie do wnoszącego wezwanie o sprecyzowanie na czym polega naruszenie jego interesu prawnego, ponieważ brak wskazania sposobu naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia uniemożliwia rozpatrzenie  zasadności zarzutu. Pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony Pana .................. W tych okolicznościach brak jest podstaw do uwzględnienia żądania wzywającego.  Komisja Rewizyjna w dniu czerwca 2013 roku przygotowała projekt odpowiedzi na wezwanie, stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia.

Pytania, sugestie, propozycje: brak

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia (wezwanie z dnia 15 maja 2013 r., nr w Dzienniku Podawczym 3249/13).

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/239/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia została podjęta jednomyślnie.

 

5)     Projekt uchwały w sprawie zobowiązania do zawarcia umowy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do zawarcia umowy związane jest z sytuacją, która występuje od kilku miesięcy.
W związku z tym, że do Rady Miejskiej wpływają liczne skargi, wnioski - badaniem zasadności tych skarg i wniosków zajmuje się Komisja Rewizyjna. Pod wpływem sugestii skarżących i wzywających Komisja postanowiła uzyskać opinie prawne dotyczące składanych skarg i wniosków od innego radcy prawnego, aniżeli radca zatrudniony w Urzędzie Gminy Nowe. Wymaga to, zgodnie ze Statutem Gminy, podjęcia stosownej uchwały upoważniającej do zawarcia umowy.

Pytania: brak

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zobowiązania do zawarcia umowy.

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/240/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
zobowiązania do zawarcia umowy została podjęta jednomyślnie.

 

6)     Projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2013 omówił Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski.

Przedstawił dwie poprawki formalne dotyczące projektu Z treści zawartej w zdaniu pierwszym: „Na podstawie art.18 (dziennik ustaw z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) skreślił wyrażenie
z późniejszymi zmianami”, czego konsekwencją jest usunięcie zmiany. Poprawka ta wynika z faktu, że Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 594 jest tekstem jednolitym. Zmiana tego tekstu wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2013 roku. Kolejna zamiana dotyczy weryfikacji numeru decyzji Wojewody (w uzasadnieniu do projektu uchwały).

Następnie Skarbnik omówił proponowane zmiany w budżecie zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Pytania: brak

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2013.

Projekt został poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Uchwała Nr XXXV/241/13 Rady Miejskiej
w Nowem z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca
budżet Gminy Nowe na rok 2013 została podjęta jednomyślnie.

 

Ad.9/ Udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 31 maja 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński poinformował, że Pan ............... złożył do Rady Miejskiej pismo z pytaniami dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. Komisja Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jako właściwa, przygotowała propozycję odpowiedzi na pismo.

Radny Benedykt Kirszenstein w imieniu Komisji odczytał pismo Pana ...................... z dnia 31 maja 2013 r. (nr w Dzienniku Podawczym 3507/13) oraz propozycję odpowiedzi. Treść pisma wraz z propozycją odpowiedzi radni otrzymali z materiałami na sesję.

Pytania, uwagi, propozycje: brak

 

Projekt i forma udzielenia odpowiedzi zostały poddany pod głosowanie:

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Murawska, radny Mirosław Brzózka), w głosowaniu udział brało 13 radnych. Za przyjęciem propozycji treści i formy odpowiedzi głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że propozycja udzielenia odpowiedzi przez Radę Miejską
 w Nowem na pismo Pana ..................
została zaakceptowana jednomyślnie.

 

Ad.10/ Informacja o stanie przygotowania Gminy Nowe do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Informację przedstawił Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą wejdą w życie nowy system gospodarki odpadami
w Gminie Nowe. Przygotowania i analizy trwały kilka miesięcy.  Starano się doprecyzować wprowadzony system tak, aby nie stał się dla odbiorców uciążliwością lecz w jak największym stopniu pozwalał porządkować, segregować odpady i spełniać wymagania jakie nakłada na nas ustawa.  Wspólnie z członkami Rady Miejskiej, podczas prac Komisji wybrano odpowiedni system, zostały uchwalone stawki oraz podjęte pozostałe, obligatoryjne uchwały, o których mówi ustawa. Kolejnym etapem przygotowań było przeprowadzenie postępowania przetargowego. Efektem było złożenie ofert przez dwóch przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. z Grudziądza na kwotę  428 529,53 zł. i oferta z Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z Nowego na kwotę 272 082, 24 zł. Od dnia 1 lipca wszystkie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierało od mieszkańców Przedsiębiorstwo Usług Miejskich SP z o.o. z Nowego. Na etapie podejmowania uchwał rozważano różne sposoby naliczania opłaty. Ostatecznie zadecydowano przyjąć system naliczanie opłat od gospodarstwa domowego, z trójpodziałem na gospodarstwa małe, średnie i duże. Analizy oparte były na danych meldunkowych uzyskanych z bazy danych Urzędu Stanu Cywilnego, wynikało z nich, iż na terenie Gminy Nowe zamieszkuje ok. 10 600 osób. Założono, że gospodarstw jednoosobowych na podstawie analiz jest 561, gospodarstw 2-3 osobowych jest 1086, natomiast największych gospodarstwa szacunkowo jest 1355. Zakładając przyjęte w uchwale stawki rocznie gmina miała uzyskać 1 295 960, 00 zł. Przy założeniu braku  wpłat od 10%  mieszkańców powinniśmy uzyskać kwotę 1 166 368, 00 zł. Omawiana analiza opierała się wyłącznie na danych meldunkowych. Należy przyjąć, że dane meldunkowe nie są współmierne do liczby osób faktycznie zamieszkujących dany obszar. Wiele osób mieszka lub przebywa za granicą, bądź dzieci uczą się poza miejscem zameldowania. Na podstawie złożonych deklaracji zobrazowano ilość osób zamieszkujących teren gminy. Z deklaracji wynika, że osób zamieszkujących (na podstawie złożonych deklaracji) jest 8 560, czyli o przeszło 2 tysiące mniej niż zakładano.  Z deklaracji wynika, że gospodarstw jednoosobowych jest 613,  2-3 osobowych – 1396 i 4 osobowe i więcej – 824. Stosując uchwaloną stawkę otrzymamy kwotę 1 172 700,00 zł rocznie (za półrocze 586 350 zł) przy założeniu,  że każde gospodarstwo uiści opłatę.  Niektórzy twierdzą, że jeśli są zobligowani do złożenia deklaracji ustawowo to złożą deklarację, ale nie zapłacą.  Można więc zakładać kolejny brak wpłat, oczywiście w tej kwestii wchodzi już rola egzekucji w celu pozyskania wpłat, co generuje dodatkowe koszty. Stosując założenie, że nie zapłaci ok. 18-20% uzyskamy rocznie 938 168,00 zł (w półroczu 469 084 zł). Z wpłat mieszkańców do końca roku 2013 (pamiętając, iż ostania wpłata za rok bieżący nastąpi w styczniu 2014 roku) uzyskamy ok. 400 000 zł. Przyjęta kwota musi wystarczyć do końca roku bieżącego na finansowanie systemu. Kwota uzyskana z przetargu,  a jest to kwota niska, która stanowi tylko koszt odbioru, nie pokrywa amortyzacji sprzętu i konieczności wymiany tego sprzętu w dalszym okresie czasu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska – zapytała o kwotę z przetargu.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – 272 082,24 zł. Do końca roku bieżącego PUM należy zapłacić kwotę 227 000 zł (opłata za grudzień nastąpi w styczniu). Z zebranej kwoty pozostanie suma 163 tys. zł, z czego 80 tys. zł pochłonie budowa i wyposażenie PSZOK-u. Koszt zakupu specjalnych pojemników na chwilę obecną jest bardzo wysoki ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produktu. Jeden kontener magazynowy to koszt ok. 20 tys. zł. Pojemników jest potrzebnych kilka,  także koszt wyposażenia i budowy PSZOK wynosi ok. 80 tys. zł. Kolejne 75 tys. zł. przeznacza się na utrzymanie PSZOK-u i kwota 18 tys. zł. zostanie wydatkowana na pozostałe koszty tj. obsługa administracyjna (koszty wysyłki, papieru, licencja za program), łącznie z zatrudnieniem pracowników i stworzeniem stanowisk pracy. Decyzją Burmistrza  zostanie wprowadzony pakiet informacyjno – edukacyjny, który obejmuje nie tylko ulotki, ale będzie wyposażał mieszkańców także  w worki. Na 6 miesięcy potrzeba łącznie 30 tys. worków, co też trzeba sfinansować z zebranych opłat. Informacja na temat segregacji została przygotowana w formie ulotek. Ulotka jest możliwie czytelna nie stwarzająca dodatkowych pytań bez odpowiedzi. Była tworzona późno, ale jest wynikiem pytań zadawanych przez mieszkańców podczas składania deklaracji. Do ulotki informacyjnej dołączono harmonogram przygotowany przez PUM w Nowem dotyczący wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych ulic i miejscowości na terenie gminy.

Pytania:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska – zadała pytanie dotyczące segregacji – czy będą obowiązywały nas trzy pojemniki.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – wyjaśnił,  że zgodnie
z założeniami uchwały będą obowiązywały trzy pojemniki, bądź trzy worki. Inne zasady obowiązywać będą na przykład Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnię Mieszkaniową, gdyż te obiekty wyposażone są w pojemniki do szerszej zbiórki, odrębnie na szkło tekturę i plastik. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski  - poprosił o wyjaśnienia w sprawie częstotliwości wywozu. Uważa, że wywóz odpadów raz na dwa tygodnie jest niewystarczający.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – wyjaśnił, że na temat częstotliwości wywozu rozmawiano na poziomie uchwalania Regulaminu. Regulamin został przyjęty
i zatwierdzony przez Radą Miejską oraz pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid i Wydział Nadzoru
i Kontroli Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.  Jeżeli przyjęta częstotliwość wywozu odpadów nie zda egzaminu, zmiana częstotliwości będzie się wiązała ze zmianą uchwały w sprawie Regulaminu.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski  - dodał, że ma na myśli głównie okres letni. Bardzo często zdarza się tak, że zwierzyna zniszczy worek i odpady pozostają dookoła porozrzucane.

Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski – wyjaśnił, że można mieć dwa pojemniki. Częstotliwość wywozu odpadów będzie odbywała się zgodnie z podjętą uchwałą. Można się zastanowić nad kwestią częstszych wywozów w okresie letnim, jednak zwiększenie częstotliwości wywozów wiąże się ze wzrostem kosztów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński – przypomniał, że podczas omawiania kwestii częstotliwości wywozu na posiedzeniach poruszano interpretację słów „nie rzadziej” niż na dwa tygodnie. Już wówczas zwracano uwagę, że słowa te mogą rodzić pewne żądania częstszego wywozu. 

Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski  odpowiedział, że wynika to z innego faktu. Są takie warunki, w których nie można umieścić większej ilości śmietników np. w obrębie Starego Miasta
i Spółdzielni Mieszkaniowej.  Na każdej posesji należy dopasować liczbę pojemników do ilości odpadów.  Przyznaje, że  takim przypadku należy ponieść jednorazowy koszt.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski  - zapytał co stanie  się w sytuacji, gdy kosz ulegnie zniszczeniu podczas usuwania odpadów przez przedsiębiorstwo. Rodzi się pytanie kto będzie za to odpowiadał (szczególnie w okresie zimowym, gdy pojemniki z tworzywa narażona są na uszkodzenia),
a wiadomym jest, że obsługa się nie przyzna.  

Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski – nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Kosze wykonywane są z materiału o odpowiedniej grubości i dużej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski  - dodał, że na rynku są duże różnice cenowe pojemników.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – oferta przetargowa, która została ogłoszona i umowa określa, że podczas opróżniana pojemników firma odpowiada za  uszkodzenia. Jeżeli w trakcie czynności opróżniania pojemnika dojdzie do uszkodzenia przez obsługę, a mieszkaniec to zauważy, to firma jest zobowiązana do wymiany pojemnika. W innych przypadkach podczas gdy pojemnik ulegnie zniszczeniu koszty pojemnika pokrywa użytkownik.  Przyznaje, że problem jest duży, gdyż odpady wywożone są w godzinach pracy i większość osób nie jest w stanie zweryfikować czy doszło do zniszczenia przez obsługę, czy w inny sposób.

Radny Sławomir Grzemski – porosił o skonkretyzowanie informacji odnośnie pojemników. Burmistrz zapewnił, że przez okres 6 miesięcy zakład PUM będzie bezpłatnie  udostępniał pojemniki lub worki przy posesjach prywatnych. Natomiast później będziemy musieli pojemniki zakupić, bo są własnością PUM. Nie zgadza się z opinią, że pojemniki są własnością PUM, gdyż mieszkańcy płacą dzierżawę za każdy pojemnik.  Płacąc dzierżawę za pojemniki przez kilka zamortyzowały się i zwróciły poniesione koszty. Pojemnik ten  staje się przez to prywatną własnością, a nie przedsiębiorstwa i PUM powinien pozostawić kosze na naszych posesjach. Druga niejasność dotyczy sposobu finansowania,  przetarg na kwotę 270 tys. zł wygrało przedsiębiorstwo PUM z podanej kwoty pozostaną pewne środki. Nie mówiono, że z pozostałych środków będzie finansowany PSZOK.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – skorygował, że mówiono
o tym.

Radny Sławomir Grzemski – może tego nie usłyszał. Pozostaje pytanie, co by było gdyby przetarg wygrała firma np. z Grudziądza za kwotę ok. 400 tys. zł.  Z jakich środków wówczas byłby finansowany PSZOK?

Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski – należałoby podnieść stawkę, przyjmując założenie, że system ma się samofinansować.  

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – Nie można z innego zadania dołożyć lub finansować gospodarki odpadami. W założeniach system musi się bilansować. Pan Ścisłowski udzielił wyjaśnień w kwestii pojemników. Przetarg ogłoszono do końca roku 2013. W tym przetargu firma nie była zobowiązana do zabezpieczenia mieszkańców w pojemniki. Kolejny przetarg ogłoszony na przełomie października lub listopada może mieć kształt dowolny. Na etapie prac komisji rozpoczną się dyskusje dotyczące przetargu i wymogów. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami można uwzględnić w ofercie przetargowej wyposażenia w pojemniki, ale należy się liczyć z tym, że wzrosną ceny usługi.

Radna Elżbieta Sandak – zapytała gdzie można otrzymać worki?

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – poinformował, że
w najbliższych dniach, piątek i sobotę będą roznoszone pakiety informacyjne – dwa worki i ulotka. Każde gospodarstwo otrzyma taki pakiet. Podziękowania należą się Sołtysom, którzy zaangażowali się również w akcję dostarczenia do każdej z posesji w rejonie sołectwa  zestawu informacyjnego. Na terenie miasta własnymi środkami postaramy się dotrzeć do każdego i dostarczyć taki pakiet, tak aby każde gospodarstwo w pierwszym miesiącu było wyposażony w zestaw worków. W kolejnym miesiącach worki będzie dostarczać obsługa PUM zabierając pełne worki, zostawi puste. 

Radny Benedykt Kirszenstein – rozumie, że do końca roku każdy podmiot i osoba fizyczna otrzyma worek. Czy od 01.01.2014 roku każda osoba fizyczna będzie mogła nabyć taki worek we własnym zakresie, czy będzie to zakup kontrolowany z porozumieniem PUM? Bo może dojść do sytuacji, gdzie każda z osób lub podmioty będzie miała inne worki o różnej pojemności i kolorach.

Skarbnik Gminy Nowe Jerzy Wotkowski – skupmy się na okresie pół roku. Zdecydowaliśmy się dawać worki, ponieważ rozmawiając na spotkaniach wiejskich informowaliśmy mieszkańców, że koszt worka będzie się kształtował w wysokości 0,50 lub 0,60 zł. W tej chwili dzieje się szaleństwo, bo aby kupić worek należy wydać 1,50 zł. Sytuacja zapewne z czasem się uspokoi. Producenci wejdą na rynek z workami i ceny automatycznie spadną. Gmina zamawiając worki na większą skalę poniosła koszty od 0,70 do 0,80 zł za sztukę. Worki są średniej jakości o odpowiedniej gramaturze, czyli zapewniają dłuższą wytrzymałość i  trwałość.

Radna Elżbieta Sandak – zapytała, czy opakowania po nawozach sztucznych  mają być pakowane
w oddzielne worki i będą zabierane?

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – odpowiedział, że odpad po nawozach sztucznych nie jest odpadem komunalnym ale poprodukcyjnym. Opakowania po nawozach sztucznych nie powinny być łączone z odpadami komunalnymi. Należy zwrócić uwagę, że jest to chemia i odpad niebezpieczny,  dlatego nie powinien w szczególności znajdować się w odpadach selektywnie zbieranych,  przy dużym stężeniu może zanieczyszczać trwale glebę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Zielińska – zwróciła uwagę, że w ulotce zawarto informację, iż wszelkie odpady niebezpieczne i trujące powinny trafić do PSZOKu.

Radny Henryk Czapliński -  zadał pytanie, czy są już deklaracje zmieniające zbiórkę odpadów
z selektywnie zbieranych na niesegregowane. Pan Czapliński dodał też, że w przyszłym roku nie będzie już kosztów budowy PSZOK-u. Ceny za gospodarowanie odpadami mogą wówczas ulec obniżce.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – odpowiedział, że są już deklaracje zmieniające. Poinformował, że na etapie rozmów w komisjach i uchwalenia regulaminu mówiono o jednym PSZOKu, który będzie zlokalizowany w Milewie. Uznano, że pojemniki na odpady niebezpieczne zostaną też umieszczone na ul. Wiatracznej na terenie ciepłowni, aby mieszkańcy miasta, (szczególnie starsi) mogli legalnie pozbyć się niebezpiecznych odpadów (to też powiększy koszty, ale takie były głosy mieszkańców).

Radny Benedykt Kirszenstein – zapytał co będzie w przypadku odpadów wielkogabarytowych?

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński – poinformował, że informacja na ten temat jest zawarta w ulotce.

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Rafał Ścisłowski – podsumował, że w dniu dzisiejszym odbył rozmowę z pracownikiem Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Wyraził on zadowolenie, że wszystko w naszej gminie przebiegło dość pomyślnie i udało się wybrać oferenta, gdyż w  wielu gminach jest to problem.

 

Ad.11/ Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Punkt ten stał się bezprzedmiotowy, ponieważ żadne wnioski i interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad. 12/Wolne wnioski i zapytania.

Radny Zbigniew Sikora – Sołtys Rychławy zgłaszał wniosek o naprawienie drogi. Wniosek został złożony do p. Gużyńskiego. Droga koło posesji jednej z posesji wykonana jest bardzo prowizorycznie. Nie rozumie, dlaczego Komisja nie uwzględniła lustracji tej drogi podczas komisji wyjazdowej. Do miejsc, które zostały zgłoszone Komisja się udała.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Karczewski – Komisja nie otrzymała żadnych informacji na temat tej drogi. Przypomniał, że przekazał Sołtysom podczas poprzedniej sesji informację, aby zgłosili propozycje na komisję wyjazdową. Komisja zgłoszenia dotyczącego tej drogi nie otrzymała.

 

Wobec braku dalszych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował członków Rady o kolejnych pismach skierowanych do Rady.

Wpłynęła kolejna skarga p. ............. na działalność Burmistrza. Przedmiotem skargi jest wprowadzanie w błąd przez Burmistrza. Pismo zostało skierowane w celu rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.  Jest również kolejny wniosek p. ................ o dostęp do informacji publicznej dotyczący dokumentów, na podstawie których Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi z 15 kwietnia 2013 roku oraz kserokopii protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

W dniu wczorajszym wpłynęło kolejne pismo: wezwanie do usunięcia błędu w uchwale Nr  24/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński dodał, że w związku z tymi pismami należy liczyć się z koniecznością zwołania sesji w miesiącu lipcu. Radca prawny zajmujący się sprawami kierowanym przez Pana ............. już otrzymała pisma o wyjaśnienia zwrócono się także do Burmistrza.

Wpłynęły również wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez p. ...................dotyczące m.in. wykazu członków Rady Miejskiej oraz osób w pierwszym stopniu pokrewieństwa z tymi członkami Rady Miejskiej, którzy dzierżawią lub w inny sposób władają mieniem gminy. Burmistrz Nowego przygotował stosowną odpowiedź w tej kwestii. Poinformowano, że dzierżawcami, najemcami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości komunalnych są Panowie radni: Krzysztof Karczewski, Sławomir Grzemski, Benedykt Kirszenstein i Janusz Guzman. Pozostałe osoby spokrewnione z radnymi w pierwszym stopniu pokrewieństwa, o które Pan ............. pyta w swym wniosku Urząd Gminy nie posiada i nie ma obowiązku, ani podstaw prawnych do gromadzenia takich informacji.

Kolejny wniosek dotyczy materiałów przekazanych radnym na sesję majową oraz wniosek o materiały na sesję dzisiejszą. Poprzednie wnioski dotyczyły rejestru delegacji służbowych w okresie grudzień 2012 – marzec 2013 i rejestru wszystkich wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych PUM – u, Rady Miejskiej w Nowem od 01.12.2010 roku do 31.12.2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej zakomunikował, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo od grupy „FotoNowiacy” i poprosił członków Rady o pozostanie po zakończeniu obrad w celu  jego omówienia.

 

Przewodniczący dodał, że intensyfikacja działań Rady Miejskiej rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia. Tematyka przedstawia się następująco:

1)  ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w zakresie zadań zleconych przez gminę,

2)  informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku,

3)  ocena funkcjonowania Samorządowej Administracyjnej Placówki Oświatowej i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych,

4)  informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014,

5)  ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków unijnych,

6)   sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2013 roku,

7) projekty innych uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Słomiński poprosił radnych, aby wszelkie informacje odnośnie dłuższych urlopów bądź wyjazdów przekazywali na bieżąco do Biura Rady Miejskiej.

Więcej pytań i wniosków nie było.

 

Adn.13/ Zakończenie sesji.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów Przewodniczący Rady zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Nowem

o godz. 1920.

 

Protokołowała:

Joanna Szaga

Załączone dokumenty
  Zał. Nr 1 (16.4MB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 2 (4.2MB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:J Szaga, Ilość wyświetleń: 1759, Utworzony: 2013-07-24 11:05:37, Ostatnia zmiana: 2013-07-25 07:31:29 Historia zmian