Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513238
od 26 października 2005
Gmina » Spółki prawa handlowego Wersja do druku

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

Spółka z o.o. w Nowem

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowem powstało w procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Rejestracja Spółki  nastąpiła w dniu 27 lutego 1997 roku  w Sądzie Rejonowym VIII Wydział  Gospodarczy w Bydgoszczy pod Nr Rejestr Handlowy dział  BRH 3998.

W dniu 19 lutego 2004 roku Spółka  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000195428.

Nr Regon 091480779. Nr identyfikacji podatkowej NIP 559-15-12-822.

Siedzibą Spółki jest miasto Nowe ul. Plac ŚW. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Aktami prawnymi spółki  są:

- Akt Notarialny Rep.A Nr 215/97 z dnia 21.01.1997 r.   z późniejszymi zmianami.

- Postanowienie Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 1997 r Nr BRH

  3998 z późniejszymi zmianami.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  w Bydgoszczy z dnia 19.02.2004r. Nr KRS 0000195428.

 

Struktura własności  

Wszystkie udziały  w kapitale zakładowym należą od chwili przekształcenia do Gminy Nowe, wszystkie  te udziały wniesiono wkładami niepieniężnymi /aportem/.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.594.300,00 zł., co stanowi 5.188 udziałów licząc po  500,- zł. każdy.

 

Przedmiot działalności spółki:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę,

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- wywóz nieczystości płynnych,

- zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi,

- zarzadzanie obiektami sportowymi,

- świadczenie usług budowlanych,

- świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych,

- świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy,

- działalność sportowa.

 

 Władze Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zarząd.

 

Skład Rady Nadzorczej

1. Jerzy  Wotkowski     -  przewodniczący.

2. Jolanta Madziąg       -  zastępca przewodniczącego.

3. Mirosław Borcowski  -  członek.

 

Zarząd  Spółki: 

 Krzysztof Tonklewicz - Prezes Zarządu.

 

Struktura organizacyjna jednostki:

Administracja.

Wodociągi i oczyszczalnia.

Gospodarka komunalna.

Ciepłownia.

Zarządzanie nieruchomościami.

Działalność usługowa.

Hala widowiskowo-sportowa.

  

Podstawowymi dokumentami spółki są:  

Regulamin  Pracy.

Regulamin Wynagradzania.

Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych.

 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 13883, Utworzony: 2006-03-20 11:42:53, Ostatnia zmiana: 2019-07-18 08:51:13 Historia zmian