Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6808731
od 26 października 2005
Gmina » Uwaga ptasia grypa ! Wersja do druku

 

UWAGA HODOWCY DROBIU

 

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

1) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp

    mają dzikie ptaki,

2) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich

    ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Drób może być trzymany na wolności w gospodarstwie rolnym, od 6 kwietnia 2017 r. jednak należy pamiętać, że nakazuje się zachować następujące zasady bioasekuracji:

 

1) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

2) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób  lub

    inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach  mieszkalnych,

3) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których

    dostęp mają dzikie ptaki,

4) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi

    ptakami oraz ich odchodami,

5) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczając

    paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
     w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych
     budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie

     bezwybiegowym,

7) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

    odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku

     – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

8) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej,
     w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

9) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

10) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na
      ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

11) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej
       w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

       Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący
       usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów

       klinicznych:

         1) zwiększonej śmiertelności;

         2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

         3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność

             ruchów;

         4) duszności;

         5) sinicy i wybroczyn;

         6) biegunki;

         7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Nowe 6 kwietnia 2017 r.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 1495, Utworzony: 2017-01-16 08:33:43, Ostatnia zmiana: 2017-04-20 09:02:51 Historia zmian