Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7406662
od 26 października 2005
Praca » Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II Wersja do druku

OGŁOSZENIE

o konkursie na wyłonienie Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem

 

II postępowanie konkursowe

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012, poz. 182 z późn. zm.) Gmina w Nowem ogłasza konkurs na wyłonienie Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Gminna Przychodnia w Nowem, ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe telefon: 52 33 27 153.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata

Kandydat na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem  powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadać wyższe wykształcenie (preferowane medyczne);

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe
    na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) nie może być karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem;

2. Opisany przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje (cv);

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym postępowaniem;

4.Dyplom ukończenia wyższej uczelni ewentualnie ukończenia studiów podyplomowych na kierunku
   zarządzanie;

5.Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (uwaga zaświadczenie nie może starsze  niż miesiąc przed

   dniem zgłoszenia do konkursu);

6. Dokumenty potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające co
   najmniej trzyletni staż pracy;

7.Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia
   prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska
   kierowniczego;

8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;

10.Koncepcje pełnienia funkcji kierownika;

11. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 

Kopie składanych dokumentów wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem, przy czym
poświadczenie to może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest
zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  

Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (pok. Nr   26) w dniach: poniedziałek, środa czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00  najpóźniej do dnia 5 marca 2018 roku  do godziny 15:00 W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Gminy. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego a także adnotację „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem.

 

Przewidywane miejsce  oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Kandydatury rozpatrywane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170. Sala posiedzeń nr 30.   Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur ustalono na dzień  9 marca 2018 roku na godzinę 15:00.

W toku postępowania zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem, a nadto znajomość regulacji prawnych, których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności:

- przepisów o działalności leczniczej;

- przepisów o finansach publicznych;

- przepisów o prawach pacjenta;

      - przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych;

- przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

   Nowe, dnia 20 lutego 2018 r.                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                                                  Czesław Woliński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 794, Utworzony: 2018-02-20 16:02:09, Ostatnia zmiana: 2018-02-20 16:03:25 Historia zmian