Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513220
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Kategorie
  Podatek leśny (1)
  Podatek rolny (1)
  Podatek od nieruchomości (1)
  Podatek od środów transportowych (1)
  Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej (1)
  Rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej (1)
  Ulga inwestycyjna (1)
  Umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę (1)
  Zaświadczenia podatkowe (1)
  Zwolnienie z tytułu kupna gruntów lub trwałegto zagospodarowania gruntów (1)
  Zwolnienie z tytułu zaprzestania produkcji rolnej (1)
  Zwrot podatku akcyzowego (1)
  Usuwanie drzew i krzewów (1)
  Decyzja o warunkach zabudowy (1)
  Uzgadnianie przez zarządcę dróg gminnych projektów technicznych (1)
  Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego (1)
  Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
  Wydawanie zaświadczeń o wcześniej nadanym numerze porządkowym nieruchomości (1)
  Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (1)
  Rozgraniczenie nieruchomości (1)
  Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (1)
  Krajowy transport drogowy osób (przewóz regularny i specjalny) (1)
  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1)
  Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (1)
  Działalność gospodarcza (1)
  Imprezy masowe (1)
  Rekompensata z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (1)
  Uznanie zołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (1)
  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
  Nadanie numeru PESEL (1)
  Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego (1)
  Zaświadczenie z akt ewidencji ludności (1)
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej (1)
  Zameldowanie/wymeldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (1)
  Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego (1)
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego (1)
  Wydanie i wymiana dowodu osobistego (1)
  Udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (1)
  Udostępnienie rejestru wyborców (1)
  Zgłoszenie zgonu (1)
  Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (1)
  Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (1)
  Sprostowanie aktu stanu cywilnego (1)
  Oświadczenie o uznaniu dziecka (1)
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (1)
  Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
  Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiej księgi stanu cywilnego. (1)
  Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiej księgi stanu cywilnego (1)
  Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej (1)
  Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (1)
  Zgłoszenie urodzenia dziecka (1)
  Zmiana imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia (1)
  Zmiana imienia lub nazwiska (1)
  Rejestracja treści zagranicznego aktu małżeństwa (1)
  Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane (1)
  Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia (1)
  Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (1)
  Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (1)
  Udzielanie informacji publicznej (1)
  Ponowne wykorzystywanie (1)
  Karta Dużej Rodziny (1)